แผนที่ - ท่าอากาศยานนานาชาติย่างกุ้ง (Yangon International Airport)

โลก >  ทวีปเอเชีย >  ประเทศพม่า >  เขตย่างกุ้ง >  Yangon >  Mingaladon >  ท่าอากาศยานนานาชาติย่างกุ้ง

ท่าอากาศยานนานาชาติย่างกุ้ง (Yangon International Airport)

ท่าอากาศยานนานาชาติย่างกุ้ง (พม่า: ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်) เป็นท่าอากาศยานที่ตั้งอยู่ในตำบลมีนกะลาโดน ทางเหนือ 15 กิโลเมตรจากตัวเมืองย่างกุ้ง ดำเนินงานโดยรัฐบาล เป็นท่าอากาศยานนานาชาติแห่งหลักของพม่า และเป็นท่าอากาศยานที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ รองจากท่าอากาศยานนานาชาติมัณฑะเลย์ และท่าอากาศยานนานาชาติเนปยีดอ

อาคารผู้โดยสารหลังเก่าปัจจุบันถูกใช้งานสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ ในขณะที่อาคารผู้โดยสารหลังใหม่ที่เริ่มเปิดใช้งานเมื่อ พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ถูกใช้งานเพื่อเที่ยวบินระหว่างประเทศ สนามบินแห่งนี้สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 2.7 ล้านคนต่อปี อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันจำนวนผู้โดยสารกลับเกินขีดความสามารถ โดยในปี พ.ศ. 2555 มีปริมาณผู้โดยสารถึง 3.1 ล้านคน ทั้งนี้ในปัจจุบัน กำลังมีการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังใหม่ ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถของสนามบินให้รองรับผู้โดยสารได้ 6 ล้านคนต่อปี คาดว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปี พ.ศ. 2558 ก่อสร้างโดยบริษัทรับเหมาก่อสร้างของสิงคโปร์

 
 IATA Code RGN  ICAO Code VYYY  FAA Code
 เครื่องโทรศัพท์  โทรสาร  อีเมล
 Home Page  เฟซบุ๊ก  ทวิตเตอร์

แผนที่ - ท่าอากาศยานนานาชาติย่างกุ้ง (Yangon International Airport)

ละติจูด / ลองจิจูด : 16° 54' 26" N / 96° 7' 60" E | เขตเวลา : UTC+6:30 | สกุลเงินตรา : MMK | เครื่องโทรศัพท์ : 95  
แผนที่ - ท่าอากาศยานนานาชาติย่างกุ้ง (Yangon International Airport)  

แผนที่

ภาพถ่าย

ท่าอากาศยานนานาชาติย่างกุ้ง
ท่าอากาศยานนา...
ท่าอากาศยานนานาชาติย่างกุ้ง
ท่าอากาศยานนา...
ท่าอากาศยานนานาชาติย่างกุ้ง
ท่าอากาศยานนา...
ท่าอากาศยานนานาชาติย่างกุ้ง
ท่าอากาศยานนา...
ท่าอากาศยานนานาชาติย่างกุ้ง
ท่าอากาศยานนา...
ท่าอากาศยานนานาชาติย่างกุ้ง
ท่าอากาศยานนา...
ท่าอากาศยานนานาชาติย่างกุ้ง
ท่าอากาศยานนา...
ท่าอากาศยานนานาชาติย่างกุ้ง
ท่าอากาศยานนา...
ท่าอากาศยานนานาชาติย่างกุ้ง
ท่าอากาศยานนา...
ท่าอากาศยานนานาชาติย่างกุ้ง
ท่าอากาศยานนา...
1 

ประเทศ - ประเทศพม่า

ธงชาติพม่า
พม่า หรือ เมียนมา (မြန်မာ,, มฺยะหฺม่า) มีชื่อทางการว่า สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า หรือ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်, ปหฺยี่เด่าง์ซุ ตัมมะดะ มฺยะหฺม่า ไหฺน่หฺงั่นด่อ) เป็นรัฐเอกราชในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพรมแดนติดกับอินเดีย บังกลาเทศ จีน ลาว และไทย หนึ่งในสามของพรมแดนพม่าที่มีความยาว 1,930 กิโลเมตรเป็นแนวชายฝั่งตามอ่าวเบงกอลและทะเลอันดามัน ด้วยพื้นที่ 676,578 ตารางกิโลเมตร ประเทศพม่าเป็นประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 40 ของโลก และใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สำมะโนของประเทศในปี 2557 เผยว่าประเทศพม่ามีประชากรน้อยกว่าที่คาดการณ์ โดยมีบันทึกประชากร 51 ล้านคน มีเมืองหลวง คือ กรุงเนปยีดอ และนครใหญ่สุด คือ ย่างกุ้ง

อารยธรรมช่วงต้นของประเทศพม่ามีนครรัฐปยูที่พูดภาษาตระกูลทิเบต-พม่าในพม่าตอนบน และราชอาณาจักรมอญในพม่าตอนล่าง ในคริสต์ศตวรรษที่ 9 ชาวพม่าได้เข้าครอบครองบริเวณลุ่มแม่น้ำอิรวดีตอนบน และสถาปนาราชอาณาจักรพุกามในช่วงคริสต์ทศวรรษที่ 1050 ภาษาและวัฒนธรรมพม่าพร้อมด้วยศาสนาพุทธนิกายเถรวาทค่อย ๆ ครอบงำในประเทศ อาณาจักรพุกามล่มสลายเพราะการบุกครองของมองโกลและรัฐหลายรัฐกำเนิดขึ้น ในคริสต์ศตวรรษที่ 16 ราชวงศ์ตองอูสร้างเอกภาพอีกครั้ง และช่วงสั้น ๆ เป็นจักรวรรรดิใหญ่สุดในประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ต้นศตวรรษที่ 19 ราชวงศ์โก้นบองได้ปกครองพื้นที่ประเทศพม่าและควบคุมมณีปุระและอัสสัมในช่วงสั้น ๆ ด้วย บริติชพิชิตพม่าหลังสงครามอังกฤษ-พม่าทั้งสามครั้งในคริสต์ศตวรรษที่ 19 และประเทศกลายเป็นอาณานิคมบริติช ประเทศพม่าได้รับเอกราชใน ค.ศ. 1948 ช่วงต้นปกครองแบบชาติประชาธิปไตย และหลังรัฐประหารใน ค.ศ. 1962 เป็นการปกครองแบบเผด็จการทหาร แม้เผด็จการทหารสิ้นสุดลงอย่างเป็นทางการใน ค.ศ. 2011 แต่ผู้นำพรรคการเมืองส่วนใหญ่ยังเป็นอดีตนายทหาร
สกุลเงินตรา / ภาษา  
ISO สกุลเงินตรา สัญลักษณ์ เลขนัยสำคัญ
MMK จัต (Myanmar kyat) Ks 2
ISO ภาษา
MY ภาษาพม่า (Burmese language)
แผนที่  
Neighbourhood - ประเทศ  
  •  ประเทศลาว 
  •  ประเทศอินเดีย 
  •  ประเทศบังกลาเทศ 
  •  ประเทศจีน 
  •  ประเทศไทย 

เฟซบุ๊ก

 mapnall@gmail.com