Tập tin : Addis%2BAbaba%2Bmap.jpg
Bản đồ-Addis Ababa-Addis%2BAbaba%2Bmap.jpg
512x417 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Addis Ababa
Quyền tác giả : lh5.ggpht.com