Tập tin : bol-m-la-paz-1.jpg
Bản đồ-Bolivia-bol-m-la-paz-1.jpg
3220x2262 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Bolivia
Quyền tác giả : ats.abris-a.com