Tập tin : road-map-of-South-African.gif
Bản đồ-Cộng hòa Nam Phi-road-map-of-South-African.gif
1412x1035 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Cộng hòa Nam Phi
Quyền tác giả : www.ezilon.com