Tập tin : 7cont-pol.gif
Bản đồ-Châu Nam Cực-7cont-pol.gif
250x250 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Châu Nam Cực
Quyền tác giả : www.mapsales.com