Tập tin : french-guiana-political-digital-map-dark-green-750x750.jpg
Bản đồ-Guyane thuộc Pháp-french-guiana-political-digital-map-dark-green-750x750.jpg
750x750 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Guyane thuộc Pháp
Quyền tác giả : store.mapsofworld.com