Tập tin : French-Guiana-1824-Map.jpg
Bản đồ-Guyane thuộc Pháp-French-Guiana-1824-Map.jpg
1200x1028 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Guyane thuộc Pháp
Quyền tác giả : www.mappery.com