Tập tin : Indiana-Road-Map.gif
Bản đồ-Indiana-Indiana-Road-Map.gif
1428x2072 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Indiana
Quyền tác giả : mappery.com