Tập tin : Indiana%2BHigh%2BSchool%2BBasketball%2BChampions.jpg
Bản đồ-Indiana-Indiana%2BHigh%2BSchool%2BBasketball%2BChampions.jpg
1245x1600 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Indiana
Quyền tác giả : 2.bp.blogspot.com