Tập tin : chad.gif
Bản đồ-N'Djamena-chad.gif
540x664 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : N'Djamena
Quyền tác giả : owl-and-mouse.com