Tập tin : bn-map.gif
Bản đồ-Porto-Novo-bn-map.gif
332x716 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Porto-Novo
Quyền tác giả : www.ducksters.com