Tập tin : North-Cell-Phone-Lot.jpg
Bản đồ-Sân bay quốc tế Detroit-North-Cell-Phone-Lot.jpg
1608x1044 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Sân bay quốc tế Detroit
Quyền tác giả : i2.wp.com