Tập tin : worldmap.jpg
Bản đồ-Thế giới-worldmap.jpg
6532x4000 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Thế giới
Quyền tác giả : www.reliefs.ch