Tập tin : earth-huge.png
Bản đồ-Thế giới-earth-huge.png
8192x4096 (Pixel)
PNG (File Format)

Bản đồ : Thế giới
Quyền tác giả : www.astray.com