Tập tin : world-map.jpg
Bản đồ-Thế giới-world-map.jpg
5000x3264 (Pixel), 2515KB
JPG (File Format)

Bản đồ : Thế giới
Quyền tác giả : wallfive.com