Tập tin : World-outline-map.gif
Bản đồ-Thế giới-World-outline-map.gif
5000x2526 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Thế giới
Quyền tác giả : www.zonu.com