Tập tin : WorldMap_EnergyConsumptionPerCapita2010_v4_BargraphKey.jpg
Bản đồ-Thế giới-WorldMap_EnergyConsumptionPerCapita2010_v4_BargraphKey.jpg
2500x1200 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Thế giới
Quyền tác giả : burnanenergyjournal.com