Tập tin : vector-world-map-v2.2.gif
Bản đồ-Thế giới-vector-world-map-v2.2.gif
7000x3939 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Thế giới
Quyền tác giả : www.vectorworldmap.com