Tập tin : worldcnt.gif
Bản đồ-Thế giới-worldcnt.gif
305x171 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Thế giới
Quyền tác giả : www.un.org