Tập tin : vansant.jpg
Bản đồ-Thế giới-vansant.jpg
989x518 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Thế giới
Quyền tác giả : odt.org