Tập tin : world-maps.gif
Bản đồ-Thế giới-world-maps.gif
590x308 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Thế giới
Quyền tác giả : www.justmaps.org