Tập tin : big-world-map.gif
Bản đồ-Thế giới-big-world-map.gif
6252x4087 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Thế giới
Quyền tác giả : panda-blog.org.uk