Tập tin : WorldMap.gif
Bản đồ-Thế giới-WorldMap.gif
1023x673 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Thế giới
Quyền tác giả : www.worldcook.net