Tập tin : Albania-map.jpg
Bản đồ-Albania-Albania-map.jpg
421x580 (Pixel)
JPG (Định dạng tập tin)

Bản đồ : Albania
Quyền tác giả : svennie.no