Tập tin : Harrapa-SouthAsia-Participant-Map-C1-1-801.jpg
Bản đồ-Châu Á-Harrapa-SouthAsia-Participant-Map-C1-1-801.jpg
4483x3225 (Pixel), 5078KB
JPG (File Format)

Bản đồ : Châu Á
Quyền tác giả : www.harappadna.org