Tập tin : USA-elevation-map-088.jpg
Bản đồ-Hoa Kỳ-USA-elevation-map-088.jpg
3307x2516 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Hoa Kỳ
Quyền tác giả : www.yellowmaps.com