Tập tin : 2-world-map-physical.jpg
Bản đồ-Thế giới-2-world-map-physical.jpg
2000x1110 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Thế giới
Quyền tác giả : www.mapsharing.org