Tập tin : vakaworld_050617.gif
Bản đồ-Thế giới-vakaworld_050617.gif
750x540 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Thế giới
Quyền tác giả : www.chakuriki.net