Tập tin : world_map.jpg
Bản đồ-Thế giới-world_map.jpg
400x287 (Pixel), 43KB
JPG (File Format)

Bản đồ : Thế giới
Quyền tác giả : www.mapsworldwide.com