Taal - Khmer (taal)

Taal  >  Khmer

Khmer (taal)

Het Khmer (ភាសាខ្មែរ Phéasa Khmér) of Cambodjaans is een van de belangrijkste Austroaziatische talen. De taal werd gevormd onder invloed van het Sanskriet en het Pali, als gevolg van de invloed van het hindoeïsme en het boeddhisme. Het is de ambtstaal van Cambodja en de moedertaal van de Khmer, de grootste bevolkingsgroep in het land. De taal wordt door tussen de 12 en 14 miljoen mensen gesproken.

In tegenstelling tot het Thai, Laotiaans en Vietnamees is het Khmer geen toontaal.

De taal wordt geschreven door middel van het Khmer alfabet.

Land (geografie)

Khmerrepubliek

De République Khmère of de Khmerrepubliek was het regime van Cambodja dat voorafging aan de oprichting van de totalitaristische, communistische staat bekend als Democratisch Kampuchea.

De Khmerrepubliek werd officieel bekendgemaakt op 9 oktober 1970. Het was een rechts, pro-V.S. en militair-geleid regime onder leiding van generaal Lon Nol en prins Sisowath Sirik Matak die de macht overnamen tijdens de staatsgreep van 18 maart 1970 van het toenmalige staatshoofd, prins Norodom Sihanouk.

Vietnam

Vietnam (Vietnamees: Việt Nam), officieel de Socialistische Republiek Vietnam, is een land in Zuidoost-Azië. Met inwoners behoort Vietnam tot de veertien volkrijkste landen ter wereld. De hoofdstad is het noordelijke Hanoi (Hà Nội) en de grootste stad is het zuidelijke Ho Chi Minhstad (Thành Phố Hồ Chí Minh), het vroegere Saigon.

Vietnam bevindt zich op het schiereiland Indochina en wordt begrensd door China in het noorden, door de Golf van Tonkin en het daarin gelegen Chinese eiland Hainan in het noordoosten, door de Zuid-Chinese Zee in het zuidoosten, door Cambodja in het zuidwesten en door Laos in het noordwesten. Indochina is een geografische term voor dat deel van Azië dat bestaat uit het huidige Vietnam, Laos en Cambodja. Soms wordt ook (oostelijk) Thailand ertoe gerekend. Vietnam is met name door China beïnvloed terwijl Thailand, Cambodja en Laos cultureel meer richting India leunen.

Taal

Central Khmer language (English)  Lingua khmer (Italiano)  Khmer (Nederlands)  Khmer (Français)  Khmer-Sprache (Deutsch)  Língua khmer (Português)  Кхмерский язык (Русский)  Idioma camboyano (Español)  Język khmerski (Polski)  高棉语 (中文)  Khmer (Svenska)  Limba khmeră (Română)  クメール語 (日本語)  Кхмерська мова (Українська)  Кхмерски език (Български)  크메르어 (한국어)  Khmerin kieli (Suomi)  Bahasa Khmer (Bahasa Indonesia)  Khmerų kalba (Lietuvių)  Khmer (Dansk)  Khmerština (Česky)  Kmerce (Türkçe)  Кмерски језик (Српски / Srpski)  Khmeeri keel (Eesti)  Khmérčina (Slovenčina)  Khmer nyelv (Magyar)  ภาษาเขมร (ไทย)  Khmeru valoda (Latviešu)  Γλώσσα Χμερ (Ελληνικά)  Tiếng Khmer (Tiếng Việt) 
 mapnall@gmail.com