ธงชาติ - ธงชาติอาเซอร์ไบจาน

ธงชาติ  >  ธงชาติอาเซอร์ไบจาน

ธงชาติอาเซอร์ไบจาน

ธงชาติอาเซอร์ไบจาน (Azərbaycan bayrağı) เป็นธงสามสีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 1 ส่วน ยาว 2 ส่วน ภายในแบ่งตามแนวนอนเป็นสามแถบ แต่ละแถบซึ่งมีความกว้างเท่ากันมีสีฟ้า สีแดง และสีเขียว ตามลำดับจากบนลงล่าง กลางแถบสีแดงมีรูปจันทร์เสี้ยวและดาวแปดแฉกสีขาว ธงดังกล่าวนี้เริ่มใช้ครั้งแรกในระหว่างปี พ.ศ. 2461 - พ.ศ. 2463 โดยรูปจันทร์เสี้ยวและดาวในธงนั้นมีขนาดใหญ่กว่าที่ใช้ในปัจจุบันและอยู่ค่อนมาทางด้านคันธง ภายหลังเมื่อประเทศนี้ได้รับเอกราชจากสหภาพโซเวียตแล้ว จึงได้ประกาศใช้ธงนี้ใหม่อีกครั้งเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 ดังลักษณะที่ปรากฏในปัจจุบัน

แบบธงชาติอาเซอร์ไบจานความหมายของสัญลักษณ์ในธงชาติอาเซอร์ไบจานมีดังนี้ * ดาวแปดแฉก หมายถึงชาวเติร์กสาขาต่างๆ รวม 8 สาขา ได้แก่ ชาวอาเซอร์ไบจาน ชาวเติร์กอานาโตเลีย(ตุรกี) ชาวชากาไต (หรือชาวอุซเบกและชาวอุยกูร์) ชาวตาตาร์ ชาวคิปชัก (ชาวคาซัค,ชาวคีร์กีซและชาวบัชกีร์) ชาวเซลจุก และชาวตุรโกมัน(เติร์กเมน)

ธงซึ่งเป็นต้นแบบของธงชาติอาเซอร์ไบจานในทุกวันนี้ปรากฏขึ้นครั้งแรกในช่วงฤดูใบไม้ผลิของปี พ.ศ. 2460 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่จักรวรรดิรัสเซียใกล้จะล่มสลาย ลักษณะของธงดังกล่าวนั้นมีพื้นเป็นแถบแนวนอนสีฟ้า-แดง-เขียว อย่างธงชาติในทุกวันนี้ แต่รูปจันทร์เสี้ยวและดาวนั้นจะอยู่ที่ตำแหน่งค่อนมาทางด้านคันธงและมีขนาดใหญ่กว่าที่ใช้ในปัจจุบันมาก ผู้ที่ออกแบบธงนี้คือกวีชาวอาเซอร์ไบจานชื่อ อาลี เบย์ ฮุสเซน ซาเด (Ali Bey Hussein Zade) ต่อมาในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2461 อาเซอร์ไบจานได้ประกาศเอกราชจากรัสเซียอย่างเป็นทางการโดยใช้ชื่อประเทศว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยอาเซอร์ไบจาน และได้รับเอาธงดังกล่าวใช้เป็นธงชาติ หลังจากนั้นก็ได้มีการจัดตั้งสหพันธรัฐทรานส์คอเคเชียขึ้นโดยมีอาเซอร์ไบจาน อาร์มีเนีย และจอร์เจียเป็นประเทศสมาชิกในวันที่ 22 เมษายน ของปีนั้น แต่สหพันธรัฐดังกล่าวก็ได้ล้มเลิกไปในเดือนถัดมา ในระยะนั้น อาเซอร์ไบจานจึงใช้ธงของสหพันธรัฐนั้นควบคู่กับธงชาติของตัวเองด้วย ซึ่งมีลักษณะเป็นธงสามสีสามแถบแนวนอน พื้นสีเหลือง-ดำ-แดง

ขณะเดียวกันสหภาพโซเวียตก็ได้มีการจัดตั้งคอมมูนแบบโซเวียตขึ้นที่กรุงบากู ซึ่งคอมมูนดังกล่าวมีอายุอยู่ไม่นานนัก คอมมูนนี้ใช้ธงแดงมีอักษรซีริลลิกสีเหลืองบอกนามคอมมูนของตนเองเป็นสัญลักษณ์ ต่อมาหลังจากคอมมูนโซเวียตบากูล่มสลายลงไม่กี่สัปดาห์ ก็ได้มีการสถาปนารัฐเผด็จการแคสเปียนกลางขึ้นในวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2461 ภายใต้การสนับสนุนของสหราชอาณาจักร แต่รัฐดังกล่าวก็ล่มสลายลงภายในเวลาเพียงเดือนเดียว ธงของรัฐเผด็จการนี้ใช้ธงพื้นสีฟ้ามีแถบแนวนอนสีแดงพาดตรงกลางเป็นสัญลักษณ์

หลังจากนั้นตุรกีก็ได้ฉวยโอกาสเข้ายึดครองอาเซอร์ไบจานที่ตกอยู่ในสภาพยุ่งเหยิงในเดือนกันยายน พ.ศ. 2461 แต่ก็ได้ล่าถอยกลับไปในเดือนพฤศจิกายนของปีเดียวกัน โดยมีสหราชอาณาจักรเข้ามาปกครองแทน อย่างไรก็ตามสาธารณรัฐประชาธิปไตยอาเซอร์ไบจานก็ยังดำรงอยู่มาจนถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2463 จึงได้ล่มสลายลงจากการรุกรานของสหภาพโซเวียต

เมื่ออาเซอร์ไบจานตกเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตภายใต้ชื่อสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตอาเซอร์ไบจานแล้ว ธงแดงรูปแบบต่างๆ ของสหภาพโซเวียตก็ได้มีการนำมาใช้เป็นธงชาติของอาเซอร์ไบจานในยุคนี้ ธงแดงของอาเซอร์ไบจานแบบแรกสุดมีขึ้นในปี พ.ศ. 2463 ลักษณะเป็นธงสีแดงมีรูปจันทร์เสี้ยวและดาวสีเหลืองที่มุมธงบนด้านคันธง ต่อมาในปี พ.ศ. 2464 จึงเปลี่ยนธงใหม่เป็นธงแดงมีอักษรซีริลลิกย่อนามประเทศว่า ACCP (เทียบอักษรโรมันคือ SSRA) ปรากฏที่มุมธงบนด้านคันธง เท่าที่ปรากฏบันทึกนั้น ธงในช่วงนี้มีอยู่ 2 รูปแบบ แบบหนึ่งนั้นมีอักษรซีริลลิกดังกล่าวบนช่องสี่เหลี่ยมสีเขียว ส่วนอีกแบบหนึ่งไม่มี

ต่อมาใน พ.ศ. 2465 สหภาพโซเวียตได้จัดการปกครองให้ อาเซอร์ไบจาน จอร์เจีย และอาร์มีเนียรวมเข้าเป็นสหพันธรัฐชื่อ สหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตทรานส์คอเคเชีย อาเซอร์ไบจานจึงใช้ธงของสหพันธรัฐดังกล่าวเป็นสัญลักษณ์ร่วมกับจอร์เจีย และอาร์มีเนียจนถึง พ.ศ. 2480 ได้มีการยุบสหพันธรัฐสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตทรานส์คอเคเชีย อาเซอร์ไบจานจึงเป็นสาธารณรัฐปกครองตนเองของสหภาพโซเวียตอีกครั้ง ครั้งนี้ธงชาติมีลักษณะเป็นธงแดงมีอักษรโรมันย่อนามประเทศว่า AzSSR ภายใต้รูปค้อนเคียว ต่อมาในปี พ.ศ. 2482 จึงมีการแก้ไขอักษรย่อนามประเทศให้เป็นอักษรซีริลลิกข้อความ АзССР

การเปลี่ยนแปลงธงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตอาเซอร์ไบจานมีขึ้นครั้งสุดท้ายในวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2495 โดยธงดังกล่าวนี้ออกแบบโดยช่างเขียนชื่อ K.M.A. Kjazimzade ลักษณะเป็นธงแดงรูปค้อนเคียวและดาวแดงอย่างธงชาติสหภาพโซเวียต แต่ที่ตอนล่างของธงนั้นเป็นแถบแนวนอนสีน้ำเงินกว้างประมาณ 1 ใน 4 ของความกว้างธง แถบดังกล่าวนี้หมายถึงทะเลสาบแคสเปียนและชาวเติร์กในอาเซอร์ไบจาน ส่วนที่ด้านหลังธงนั้นมีลักษณะคล้ายกับธงด้านหน้า แต่ไม่มีรูปค้อนเคียวและดาวแดง ธงนี้ได้ใช้มาจนถึงการล่มสลายของสหภาพโซเวียตในปี พ.ศ. 2434 จึงได้เปลี่ยนมาใช้ธงชาติแบบปัจจุบัน

ธงชาติ 
ธงชาติอาเซอร์ไบจาน

ประเทศ - ประเทศอาเซอร์ไบจาน

อาเซอร์ไบจาน หรือชื่อทางการว่า สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน เป็นประเทศในแถบเทือกเขาคอเคซัส บริเวณที่เป็นจุดเชื่อมต่อของภูมิภาคยุโรปตะวันออกกับเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ มีอาณาเขตทิศตะวันออกจรดทะเลแคสเปียน ทิศเหนือติดต่อกับสหพันธรัฐรัสเซีย ทิศตะวันออกเฉียงเหนือติดต่อกับจอร์เจีย ทิศตะวันตกติดต่อกับอาร์เมเนีย และทิศใต้ติดต่อกับอิหร่าน อาเซอร์ไบจานเคยเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียต

สาธารณรัฐปกครองตนเองนาคีเชวาน (ดินแดนส่วนแยกของอาเซอร์ไบจาน) มีอาณาเขตติดต่อกับอาร์เมเนียทางทิศเหนือและทิศตะวันออก ติดต่อกับอิหร่านทางทิศใต้และทิศตะวันตก และติดต่อกับตุรกีทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ส่วนเขตนากอร์โน-คาราบัคทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ ได้ประกาศเอกราชจากอาเซอร์ไบจานในปี พ.ศ. 2534 แต่ไม่เป็นที่ยอมรับจากนานาชาติ
Neighbourhood - ประเทศ  

  •  ประเทศอาร์เมเนีย 
  •  ประเทศอิหร่าน 
  •  ประเทศจอร์เจีย 
  •  ประเทศตุรกี 
  •  ประเทศรัสเซีย 

ภาษา

Flag of Azerbaijan (English)  Bandiera dell'Azerbaigian (Italiano)  Vlag van Azerbeidzjan (Nederlands)  Drapeau de l'Azerbaïdjan (Français)  Flagge Aserbaidschans (Deutsch)  Bandeira do Azerbaijão (Português)  Флаг Азербайджанской Республики (Русский)  Bandera de Azerbaiyán (Español)  Flaga Azerbejdżanu (Polski)  阿塞拜疆国旗 (中文)  Azerbajdzjans flagga (Svenska)  Drapelul Azerbaidjanului (Română)  アゼルバイジャンの国旗 (日本語)  Прапор Азербайджану (Українська)  Национално знаме на Азербайджан (Български)  아제르바이잔의 국기 (한국어)  Azerbaidžanin lippu (Suomi)  Bendera Azerbaijan (Bahasa Indonesia)  Azerbaidžano vėliava (Lietuvių)  Aserbajdsjans flag (Dansk)  Ázerbájdžánská vlajka (Česky)  Azerbaycan bayrağı (Türkçe)  Застава Азербејџана (Српски / Srpski)  Aserbaidžaani lipp (Eesti)  Vlajka Azerbajdžanu (Slovenčina)  Azerbajdzsán zászlaja (Magyar)  Zastava Azerbajdžana (Hrvatski)  ธงชาติอาเซอร์ไบจาน (ไทย)  Zastava Azerbajdžana (Slovenščina)  Azerbaidžānas karogs (Latviešu)  Σημαία του Αζερμπαϊτζάν (Ελληνικά)  Quốc kỳ Azerbaijan (Tiếng Việt) 
 mapnall@gmail.com