Tập tin : Press_map2326X2026.jpg
Bản đồ-Åland-Press_map2326X2026.jpg
2326x2026 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Åland
Quyền tác giả : www04.abb.com