Tập tin : Abuja-City-Tourist-Map.jpg
Bản đồ-Abuja-Abuja-City-Tourist-Map.jpg
1651x2235 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Abuja
Quyền tác giả : www.mappery.com