Tập tin : Map-of-Nigeria.gif
Bản đồ-Abuja-Map-of-Nigeria.gif
503x437 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Abuja
Quyền tác giả : 3.bp.blogspot.com