Tập tin : nigeria_abuja_map.jpg
Bản đồ-Abuja-nigeria_abuja_map.jpg
450x330 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Abuja
Quyền tác giả : www.world-guides.com