Tập tin : Abujacity1.jpg
Bản đồ-Abuja-Abujacity1.jpg
898x385 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Abuja
Quyền tác giả : www.abuja-ng.com