Tập tin : MAP.jpg
Bản đồ-Abuja-MAP.jpg
335x601 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Abuja
Quyền tác giả : www.agurahotel.com