Tập tin : 12032007203958.jpg
Bản đồ-Abuja-12032007203958.jpg
780x800 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Abuja
Quyền tác giả : i317.photobucket.com