Tập tin : Nigeria-Map.jpg
Bản đồ-Abuja-Nigeria-Map.jpg
1134x1288 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Abuja
Quyền tác giả : www.winwallpapers.net