Tập tin : abuja_map.jpg
Bản đồ-Abuja-abuja_map.jpg
580x490 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Abuja
Quyền tác giả : www.ahmedzakari.com