Tập tin : abuja-nigeria-map.jpg
Bản đồ-Abuja-abuja-nigeria-map.jpg
600x450 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Abuja
Quyền tác giả : newsinfo.inquirer.net