Tập tin : EastLampeterTwp.jpg
Bản đồ-Adamstown-EastLampeterTwp.jpg
2838x2717 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Adamstown
Quyền tác giả : ancestortracks.com