Tập tin : coffee_shops_Map.gif
Bản đồ-Amsterdam-coffee_shops_Map.gif
1039x1139 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Amsterdam
Quyền tác giả : 3.bp.blogspot.com