Tập tin : amsterdam-map.gif
Bản đồ-Amsterdam-amsterdam-map.gif
840x676 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Amsterdam
Quyền tác giả : www.cs.vu.nl