Tập tin : Amsterdam-DT-1970.png
Bản đồ-Amsterdam-Amsterdam-DT-1970.png
794x822 (Pixel)
PNG (File Format)

Bản đồ : Amsterdam
Quyền tác giả : www.tundria.com