Tập tin : 173.gif
Bản đồ-Apia-173.gif
633x321 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Apia
Quyền tác giả : www.travellerspoint.com