Tập tin : MasOrig166a.jpg
Bản đồ-Apia-MasOrig166a.jpg
933x670 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Apia
Quyền tác giả : nzetc.victoria.ac.nz