Tập tin : Armenia_karabakh_map.jpg
Bản đồ-Armenia-Armenia_karabakh_map.jpg
450x350 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Armenia
Quyền tác giả : www.armenian-history.com