Tập tin : armenia_m.gif
Bản đồ-Armenia-armenia_m.gif
500x374 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Armenia
Quyền tác giả : www.util21.ro