Tập tin : Rivers_of_Armenia.jpg
Bản đồ-Armenia-Rivers_of_Armenia.jpg
1437x1393 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Armenia
Quyền tác giả : upload.wikimedia.org